Aktualności

Budowa platformy elektronicznych zamówień publicznych

17 lutego 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów, Minister Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podpisali porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych określając obowiązujące ich zasady współpracy w zakresie m.in. budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych coraz przygotowywania zmian prawnych, które są konieczne do realizacji zadań jakie wynikają z Porozumienia,…
Więcej

Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień-nowy obowiązek zamawiającego

Obowiązkiem zamawiającego jest sporządzenie planu postępowań jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku – wynika to bezpośrednio z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który ma zastosowanie do planów sporządzanych na rok 2017. Taki plan musi zostać przygotowany najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub…
Więcej

Wnoszenie odwołania i przystąpienie w formie elektronicznej

W dniu 18 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Znowelizowane zostały niektóre przepisy dotyczące wymagań formalnych, rozprawy oraz orzeczeń.   Pierwsza zmiana dotyczy dokumentów, jakie powinniśmy dołączyć do odwołania. Do tej pory niezbędne były odpis z KRS, pełnomocnictwo albo inny…
Więcej

Zmiany we wnoszeniu wpisu do odwołania przed KIO

W dniu 9 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania z dnia 19 grudnia 2016 r. Zmiana objęła § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 pkt 1…
Więcej