Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień-nowy obowiązek zamawiającego

Obowiązkiem zamawiającego jest sporządzenie planu postępowań jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku – wynika to bezpośrednio z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który ma zastosowanie do planów sporządzanych na rok 2017. Taki plan musi zostać przygotowany najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ i upubliczniony w Internecie. Warto zaznaczyć, iż publikacja planów dotyczy wyłącznie postępowań, których wartość przekracza 30 000 mln euro.

Chociaż nigdzie nie przedstawiono jak ma wyglądać taki plan postępowań, to ustawa wskazuje, jakie informacje powinny się w nim znaleźć. W szczególności powinny to być informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, trybu jaki jest dla danego zamówienia przewidziany, przybliżonej wartości zamówienia, a także planowanego terminu wszczęcia postępowania. Zamawiający sam może określić, czy plan będzie zawierał ujęcie kwartalne, czy też roczne.

Plany postępowań mają pełnić rolę informacji wstępnej o planowanych przez zamawiającego postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jednakże informacje jakie zostaną w nich zawarte nie są dla zamawiającego wiążące podczas udzielania zamówienia publicznego.