Wnoszenie odwołania i przystąpienie w formie elektronicznej

W dniu 18 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Znowelizowane zostały niektóre przepisy dotyczące wymagań formalnych, rozprawy oraz orzeczeń.

 

Pierwsza zmiana dotyczy dokumentów, jakie powinniśmy dołączyć do odwołania. Do tej pory niezbędne były odpis z KRS, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

Po zmianie ustawodawca wymaga wyłącznie dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego.

W § 5 wprowadzono zmianę dotyczącą wnoszenia odwołania w formie pisemnej w postaci elektronicznej (było: wnoszone drogą elektroniczną).

§ 6, z kolei, wskazuje, że po złożeniu odwołania zostaje wpisane tylko do komputerowej bazy danych Izby, a nie tak jak poprzednio także do repertorium spraw odwoławczych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku korespondencji, która może być przesyłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (było: faksem lub drogą elektroniczną).

Nowe brzmieniu uzyskał § 8 ust. 2 „Akta sprawy odwoławczej, w toku prowadzonej sprawy odwoławczej, udostępnia Prezes Izby w siedzibie Urzędu stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, na ich wniosek, w terminie uzgodnionym z przewodniczącym składu orzekającego.” Zmieniono również zasady łącznego rozpoznawania odwołań w taki sposób, że odbywać się to ma pod sygnaturą akt pierwszego zarejestrowanego odwołania (było: pod numerem repertorium pierwszego zarejestrowanego odwołania).

§ 13 ust. 2 pkt 3 zobowiązuje już nie tylko do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do uwzględnienia przez zmawiającego zarzutów w całości, ale także i w części. Pkt 5 w § 13 ust 2 dodaje uczestników postępowania odwoławczego do posiedzenia, podczas którego ma zostać rozpoznane odwołanie. Do § 13 zostaje dodany ust. 2a w brzmieniu „W przypadku posiedzenia z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych przepis ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu.”

Do § 15 ust. 2 dodane zostało następujące zdanie „W przypadku korespondencji przesyłanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia, jeżeli odbiorca korespondencji potwierdził fakt jej otrzymania i korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej.”

Uchylone zostały ust. 4 § 15 oraz § 23. Wyłączono także obowiązek wyznaczenia nowego członka składu orzekającego przed terminem rozprawy – obecnie można to zrobić w dowolnym momencie (§ 16 ust. 2).

W § 25 dodano ust. 1b i 1c. I tak 1b „W przypadku dopuszczenia przez skład orzekający na rozprawie dowodu z opinii biegłego, w protokole zawiera się postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, w którym określa się przedmiot opinii i dziedzinę, z której biegły ma zostać powołany, a także wskazuje dokumentację niezbędną do sporządzenia opinii”; 1c „Skład orzekający na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wydaje postanowienie, w którym wskazuje imię i nazwisko biegłego powołanego do wydania opinii.” W § 25 ust. 3 dodano zdanie „Skład orzekający może żądać od biegłego podczas rozprawy ustnej opinii uzupełniającej składanej do protokołu.” Zmiany objęły także protokołowanie.

Obowiązek sporządzenia protokołu nałożony został na wyroki i postanowienia wydane po zamknięciu posiedzenia niejawnego z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych (§ 29 ust. 1). Do § 29 dodano ust. 2a „W przypadku odroczenia rozprawy sporządzenie protokołu jest kontynuowane po wznowieniu odroczonej rozprawy. Przewodniczący składu orzekającego i protokolant podpisują się pod każdą częścią protokołu, bezpośrednio po zakończeniu każdej z części odroczonej rozprawy.”

W § 34 ust. 4 skreślono zdanie „wiceprezes Izby albo inny upoważniony członek Izby”, a w § 36 ust. 2 „wiceprezes lub upoważniony członek Izby”.

Podsumowując należy zauważyć, że nowelizacja kładzie nacisk na większą dokładność podczas rozpoznawania odwołań oraz szczegółowo określa ich zasady.